Acord de servei de Proacciona

El present acord online de Proacciona (“l’Acord”) s’estableix entre Proacciona BCN SL (“Proacciona”), una empresa espanyola, amb NIF B64960388, amb domicili social al c/ Josep Maria Sert, 17 1er, 08530 La Garriga, Barcelona , Espanya, inscrita al Registre Mercantil en data 6 de novembre de 2008 tom 40830 Foli 102 Full B 376573 Inscripció 1 i l’entitat que accepta els termes estipulats en aquest document (“Cliente”).

Aquest Acord tindrà validesa a partir de la data d’acceptació del pressupost. Si accepteu l’Acord en representació de la vostra empresa o una altra entitat, manifesteu i garantiu que (i) compta amb l’autoritat legal suficient per vincular la seva empresa o aquesta entitat als presents termes i condicions, que (ii) ha llegit i comprès el present Acord i que (iii) accepta aquest Acord en nom de la part que representa.

Si no disposeu de l’autoritat legal necessària per acceptar aquesta vinculació, no marqueu la casella d’acceptació d’aquest acord i no continueu amb la contractació dels Serveis. Aquest Acord regeix l’accés als Serveis (segons es defineix més endavant) per part del Client i l’ús que en faci.

Definicions

 • “Serveis” fa referència als Serveis de Proacciona proporcionats per Proacciona i utilitzats pel Client en virtut d’aquest Acord. Els Serveis inclouen els components que es descriuen a l’adreça http://www.proacciona.es o en una altra URL similar que pogués proporcionar Proacciona.
 • “Usuaris finals” fa referència a les persones a qui el Client permet utilitzar els Serveis.
 • “Compte d’usuari final” fa referència als comptes allotjats per Proacciona i proporcionats als Usuaris finals del Client a través del Servei amb l’objectiu que aquests Usuaris finals puguin utilitzar el Servei.
 • “Política d’ús acceptable” fa referència a la política d’ús acceptable dels Serveis disponible a http://www.proacciona.es oa una altra URL que Proacciona facilite.
 • “Comptes d’administrador” fa referència als comptes administratius proporcionats al Client per Proacciona per tal d’administrar els serveis. L’ús dels comptes d’administrador requereix una contrasenya, que Proacciona proporcionarà al client.
 • “Zona d’administració de compte” fa referència a l’eina online que Proacciona proporciona al Client perquè la utilitzi per gestionar els comptes d’usuari finals, la contractació dels Serveis, les dades de facturació associades al servei així com altres tasques relacionades amb la administració dels Serveis.
 • “Administradors” fa referència al personal tècnic designat pel Client que administra els Serveis a Usuaris finals en nom del Client.
 • “Elements de marca” fa referència als noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini i altres elements de marca distintius de cadascuna de les parts, respectivament, protegits en cada moment per aquesta part.
 • “Informació confidencial” fa referència a la informació revelada per una banda a l’altra segons aquest Acord i que es marca com a confidencial o es consideraria normalment confidencial segons les circumstàncies. Les dades de client es consideren informació confidencial del client.
 • “Dades de client” fa referència a qualsevol dada, inclòs el correu electrònic, proporcionat, generat, transmès o mostrat a través dels Serveis pel Client o pels Usuaris finals.
 • “Incidència de seguretat d’urgència” fa referència al (a) ús dels Serveis per part del Client que infringeix la Política d’ús acceptable i que podria interrompre (i) els Serveis, (ii) l’ús dels serveis per part d’un altre client o (iii) la xarxa o els servidors de Proacciona utilitzats per proporcionar els Serveis, o bé al (b) accés no autoritzat als Serveis per part d’un tercer.
 • “Imports” fa referència a les quantitats incloses a les factures enviades al Client per part de Proacciona per als Serveis.
 • “Activitats d’alt risc” fa referència a usos com ara el funcionament d’instal·lacions nuclears, el control del trànsit aeri o sistemes de suport vital, on un error dels serveis podria provocar la mort, lesions personals o danys mediambientals.
 • “Període inicial dels Serveis” fa referència al període dels Serveis aplicables que comença a la Data d’inici del Servei i continua durant el temps establert al pressupost.
 • “Drets de propietat intel·lectual” fa referència a drets actuals i futurs a nivell mundial segons la legislació de patents, la legislació de drets d’autor, la legislació de secret comercial, la legislació de marques comercials, la legislació de drets morals i altres drets similars .
 • “Adreça de correu electrònic de notificació” fa referència a l’adreça de correu electrònic designada pel Client per rebre notificacions per correu electrònic per part de Proacciona. El Client pot canviar aquesta adreça electrònica a través de la zona d’administració del compte.
 • “Data d’inici del Servei” és la data d’activació dels Serveis per al Client per part de Proacciona, que es realitzarà de forma immediata a partir de la recepció per part de Proacciona de la Pàgina de pressupost emplenada, llevat que les parts arribin a un altre acord.
 • “Pàgines del servei” fa referència a les pàgines web que mostren els Serveis a Usuaris finals.
 • “Període de vigència dels serveis” es refereix al període inicial dels serveis i a tots els períodes de renovació dels serveis aplicables.
 • “Acord de nivell de servei” fa referència a l’Acord de nivell de servei descrit al pressupost de servei de Proacciona. En cas que hi hagi subscripció online a qualsevol de les webs de Proacciona, l’Acord s’entendrà subscrit quan el Client accepti les condicions via email o mitjançant formulari online.
 • “Suspensió” fa referència a la inhabilitació immediata de l’accés als serveis, oa components dels serveis, segons correspongui, per impedir-ne l’ús posterior.
 • “Impostos” fa referència a qualsevol obligació, taxes duaneres o impostos (diferents dels impostos aplicats sobre els ingressos de Proacciona) associats a la venda dels Serveis, inclosos els interessos o les penalitzacions corresponents.
 • “Període de vigència” fa referència al període de vigència de l’Acord, que començarà a la Data d’entrada en vigor i continuarà fins a (i) la fi del darrer període vigent dels serveis o fins (ii) la rescissió de l’Acord conforme al que estableix aquest document, el que passi abans.
 • “Sol·licitud de tercers” fa referència a una sol·licitud d’un tercer per accedir als registres relacionats amb l’ús dels serveis per part d’un usuari final. Poden ser Sol·licituds de tercers una ordre de cerca legal, una providència de tribunal, una citació, una altra ordre legal o el consentiment per escrit de l’Usuari final mitjançant el qual es permet la divulgació.
 • “Servei d’assistència tècnica” fa referència als serveis d’assistència tècnica que subministra Proacciona als administradors i usuaris finals durant el període de vigència.
 • “Condicions d’URL” fa referència a les Condicions Generals del lloc de Proacciona i altres condicions enllaçades a aquest document mitjançant un enllaç URL.

Serveis

Descripció dels serveis

Proacciona posa a disposició del Client, un conjunt de Serveis web que faciliten la creació, l’enviament i la gestió de factures, pressupostos, albarans i despeses i que es descriuen amb més detall a l’adreça http://www.tfc.proacciona.es o en una altra URL similar que pogués proporcionar Proacciona.

Modificacions

Proacciona pot fer canvis comercialment raonables als Serveis quan ho consideri oportú. En cas de fer un canvi substancial en els Serveis, Proacciona informarà el Client, sempre que el Client s’hagi subscrit en proacciona per ser informat d’aquest tipus de canvi.

Obligacions del client

 1. Compliment de l’Acord Per aquesta, el Client s’obliga a utilitzar el Servei d’acord amb la Política d’ús acceptable. Proacciona pot oferir, segons consideri oportú, aplicacions, característiques o funcions addicionals a través del Servei, l’ús de les quals pot estar supeditat a l’acord del Client segons condicions addicionals. El Client accepta que l’ús que faci del Servei està subjecte al compliment de les seves condicions del servei.
 2. Polítiques d’ús i límits El Client complirà amb les polítiques d’ús i límits relatius a l’ús del Servei que sol·licite Proacciona a cada moment, inclosos, sense limitacions: (i) requisits tècnics i d’implementació de Proacciona; (ii) directrius de tractament de la marca Proacciona per al Servei; (iii) termes d’ús i polítiques de privadesa del lloc web de proacciona i (iv) requisits de Proacciona per a protecció de dades.
 3. Ús permès El Client accepta utilitzar el Servei exclusivament amb propòsits legals, pertinents i segons aquest Acord i qualsevol política o directriu aplicable. Així mateix, el Client es compromet a no involucrar-se en cap activitat que interfereixi amb el Servei o els servidors o xarxes connectats al Servei o que interrompi el servei. A més de regir-se per aquest acord, l’ús de determinats serveis específics de Proacciona per part del Client està regit per les polítiques o directrius específiques que es presenten al Client quan aquest es registra o accedeix als serveis en qüestió incorporats específicament al present Acord.
 4. Administració del Servei per part del Client El Client rebrà una contrasenya i un compte que haurà d’utilitzar a efectes d’administració dels comptes d’usuari final dels usuaris finals. El Client té la responsabilitat de mantenir la confidencialitat d’aquesta contrasenya i compte, per a això designarà els empleats que disposaran d’autorització per accedir al compte i limitarà l’abast d’aquesta autorització al compliment de les tasques assignades en funció d’aquest Acord i per a totes les activitats que es facin en el marc del compte del Client. El Client accepta notificar de forma immediata Proacciona sobre qualsevol ús o accés no autoritzat al Servei, a la contrasenya o compte del Client o qualsevol altre tipus de vulneració de la seguretat. Proacciona no es podrà responsabilitzar ni es responsabilitzarà de cap pèrdua o dany derivat de l’incompliment de les obligacions de seguretat per part del Client. El Client reconeix i accepta que Proacciona no es responsabilitzarà de cap manera ni sota cap circumstància de cap acció o omissió per part del Client o de qualsevol Usuari final, inclosos els danys de qualsevol tipus resultants d’aquestes accions o omissions.
 5. Consentiment de l’Usuari final Els Administradors del Client poden tenir la capacitat d’accedir, supervisar, utilitzar o divulgar les dades disponibles per als Usuaris finals dins dels comptes d’aquests darrers. El Client ha d’obtenir i mantenir el consentiment dels usuaris finals per permetre (i) l’accés, la supervisió, l’ús o la divulgació d’aquestes dades per part del Client, i perquè Proacciona proporcioni al Client la capacitat de fer-ho, i per permetre (ii) la prestació del Servei per part de Proacciona.
 6. Ús no autoritzat El Client exercirà tots els esforços comercialment raonables per impedir un ús no autoritzat del Servei i per cancel·lar usos no autoritzats. El Client informarà immediatament a Proacciona de qualsevol ús o accés no autoritzat al Servei del qual tingui coneixement.
 7. Restriccions d’ús A menys que Proacciona ho acordi específicament per escrit, el Client no pot dur a terme cap de les accions que es descriuen a continuació. Així mateix, haurà de fer tots els esforços comercialment raonables per assegurar-se que cap tercer les dugui a terme: (a) vendre, revendre, arrendar el Servei a un tercer o alguna acció equivalent (llevat que s’autoritzi explícitament en aquest Acord), (b) intentar realitzar enginyeria inversa al Servei o en algun dels seus components, © intentar crear un servei substitutiu o similar mitjançant l’ús del Servei o l’accés a aquests o (d) utilitzar el Servei per a Activitats d’alt risc.
 8. Condicions aplicables a l’usuari final El Client reconeix que els usuaris finals estan subjectes als termes relacionats amb cadascun dels components del Servei Proacciona, que poden incloure, sense limitacions, (i) els Termes d’ús del servei de Proacciona definits en aquest Acord i (ii) les Condicions Generals del lloc de tfc.proacciona.es (que poden ser modificades ocasionalment) disponibles a l’adreça o la URL que Proacciona proporcioni.

El Client reconeix que cada Usuari final del Servei està d’acord amb les polítiques de privadesa corresponents que poden incloure sense limitacions la Política de privadesa del servei de tfc.proacciona.es inclosa com a annex a aquest mateix Acord i la Política de privadesa de Proacciona (que pot ser modificada de manera ocasional) disponible en el format que Proacciona proporcioni.

En cas que el Client tingui notícia d’alguna infracció de les condicions de servei o política aplicables per part d’un Usuari final, el Client accepta (i) notificar-ho a Proacciona tan aviat com sigui possible, (ii) suspendre o cancel·lar de manera immediata el compte de l’Usuari final tret que Proacciona consenti el contrari per escrit (fins i tot a través del correu electrònic).

A petició de Proacciona, el Client suspendrà o cancel·larà de manera immediata qualsevol Compte de l’Usuari final o accés d’administrador al Servei com a resposta a una infracció dels termes d’ús o política aplicables per part d’un Usuari final o administrador. Proacciona es reserva el dret, a la vostra discreció, de suspendre o cancel·lar el Compte d’usuari final de qualsevol Usuari final.

Facturació i pagament

Facturació

El Client pot contractar el Servei utilitzant qualsevol dels plans de subscripció que estiguin descrits a: https://www.proacciona.es en el moment de realitzar la comanda del Servei. La contractació del servei es farà per un període determinat (mensual o anual) amb renovació automàtica.

Períodes de prova gratuïta

Per a aquelles contractacions a què s’apliquin períodes inicials de prova gratuïts no es farà cap càrrec mentre duri el període de prova gratuït. Si el Client decideix cancel·lar el Servei abans de finalitzar el període de prova, no se li farà cap càrrec.

Pagament

Tots els pagaments es realitzaran en euros (EUR) a no ser que s’indiqui el contrari a la Pàgina de comanda o a la factura. Els imports de les comandes que el client subscrigui s’han d’abonar al principi del període en què el client rep el servei. Aquests Imports es consideren endarrerits després de 15 dies si s’ha iniciat el període en què el Client rep el Servei.

Formes de pagament El client podrà realitzar el pagament del pla mitjançant transferència o domiciliació bancària. Proacciona pot habilitar altres formes de pagament en un futur. Aquestes altres formes de pagament poden estar subjectes a una sèrie de condicions addicionals que el Client haurà d’acceptar abans de fer-les servir.

Proacciona emetrà una factura electrònica com a justificant del pagament de qualsevol comanda. Les factures s’enviaran per correu electrònic a l’adreça de correu de l’administrador o a les adreces secundàries que l’administrador defineix des de la zona d’administració del compte.

Canvi al pla gratuït per falta de pagament El Client disposarà de 15 dies per abonar a Proacciona els Imports endarrerits. Si el Client no abona a Proacciona aquests Imports endarrerits en un període de 15 dies, Proacciona modificarà automàticament les capacitats dels Serveis del Client i se’ls aplicarà les restriccions del pla gratuït associat al Servei. Un cop el Servei quedi al pla gratuït el Client sempre pot tornar a ampliar el Servei tornant a contractar qualsevol pla de pagament del Servei que Proacciona ofereixi en aquest moment.

Per als serveis de consultoria qualsevol retard en el pagament de més de 15 dies suposarà la suspensió automàtica dels serveis.

Impostos

El Client serà responsable del pagament de qualsevol impost i no podrà fer pagaments a Proacciona pels serveis amb deduccions d’impostos incloses. Si Proacciona es veu obligada a recaptar o pagar impostos, aquests impostos es facturaran al Client, llevat que aquest proporcioni a Proacciona un certificat d’exempció d’impostos vàlid emès per l’autoritat tributària competent. Si les lleis aplicables requereixen que el Client retingui Impostos dels pagaments a Proacciona, haurà de proporcionar un rebut tributari oficial o qualsevol altra documentació rellevant a Proacciona per justificar aquests pagaments.

Suspensió

De Comptes d’usuari final per part de Proacciona Si Proacciona té coneixement d’algun incompliment del present Acord per part d’un Usuari final, podria sol·licitar al Client la suspensió del Compte d’usuari final en qüestió. En cas que el Client no satisfaci aquesta sol·licitud de Proacciona, és Proacciona qui podrà dur a terme la suspensió del Compte d’usuari final. La durada de qualsevol Suspensió per part de Proacciona es prolongarà fins que l’Usuari final en qüestió hagi solucionat l’incompliment causant de la Suspensió.

Incidències de seguretat d’urgència Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, si hi ha una Incidència de seguretat d’urgència, Proacciona pot suspendre automàticament l’ús delictiu. La suspensió tindrà la durada i l’abast mínims necessaris per evitar o resoldre la incidència de seguretat d’urgència. Si, per qualsevol motiu, Proacciona suspèn un Compte d’usuari final sense avisar prèviament el Client, Proacciona indicarà el motiu de la Suspensió al Client tan aviat com sigui raonablement possible, si així ho requereix aquest darrer.

Informació confidencial

Obligacions Cadascuna de les parts (a) protegirà la informació confidencial de l’altra part amb les mateixes mesures de protecció estàndard que utilitza per protegir la seva pròpia informació confidencial i (b) no divulgarà la informació confidencial, excepte a empleats i representants, en cas exclusiu que sigui necessari i que hagin acceptat per escrit mantenir la confidencialitat. Cadascuna de les parts (i tots els empleats i representants a qui s’hagi revelat informació confidencial) pot utilitzar la informació confidencial únicament per exercir els seus drets i complir les obligacions establertes en aquest Acord, alhora que empra les mesures raonables per protegir-la. Cadascuna de les parts és responsable de les accions dels seus empleats i representants que infringeixin aquest Apartat.

Excepcions La informació confidencial no inclou informació (a) que ja sigui coneguda pel destinatari, (b) que es faci pública sense responsabilitat del destinatari, que el destinatari generi de forma independent o (d) que un tercer li transmeti legítimament.

Divulgació necessària Cadascuna de les parts pot divulgar la Informació confidencial de l’altra part quan sigui requerit per la llei, encara que, si la llei ho permet, només després que (a) exerceixi tots els esforços comercialment raonables per informar l’altra part i (b) concediu a l’altra part l’oportunitat de recusar la divulgació.

Drets de propietat intel·lectual i elements de marca

Drets de propietat intel·lectual

A excepció del que estableix expressament aquest document, aquest Acord no garanteix a cap de les parts cap dret, implícit o no, sobre el contingut o sobre qualsevol propietat intel·lectual de l’altra part. Tal com estableixen les parts, el Client posseeix tots els Drets de propietat intel·lectual de les Dades de client i Proacciona posseeix tots els Drets de propietat intel·lectual dels Serveis.

Proacciona i els seus proveïdors de llicències mantindran la propietat de tot dret, títol i interès inclosos, sense limitació, tots els drets de la propietat intel·lectual (en virtut del definit més endavant) relacionats amb el Servei, així com de qualsevol feina o millora derivats d’aquest inclosos, sense limitació, qualsevol software, tecnologia, informació, contingut, materials, directrius i documentació.

El Client no adquirirà cap dret, títol o interès contingut, exceptuant els drets d’ús limitat establerts de forma expressa en aquest Acord. Tot dret que no es concedeixi expressament en aquest document es considera retingut. Proacciona no és propietari del contingut de tercers utilitzat com a part del Servei, inclòs el contingut de les comunicacions que apareix al Servei. El títol, els drets de propietat i els drets de la propietat intel·lectual del contingut a què s’accedeix a través del Servei pertanyen al propietari del contingut en qüestió i poden estar protegits per la llei de drets d’autor o una altra llei aplicable.

El Client accepta no dur a terme ni permetre a altres que duguin a terme les accions següents: (i) adaptar, traduir o modificar el Software; (ii) desxifrar, descompilar, desmuntar, aplicar enginyeria inversa o un altre tipus d’intent de descobrir el codi font o d’objectes del Software, llevat que les lleis aplicables prohibeixin aquestes limitacions; (iii) copiar el Software; (iv) utilitzar el Servei per a les Activitats d’alt risc descrites a l’apartat 13 ni (v) atorgar sota llicència, prestar, vendre, llogar o arrendar el Servei o qualsevol component d’aquest.

Qualsevol codi font o binari de tercers inclòs a cadascuna de les aplicacions del Servei només es pot utilitzar conjuntament amb aquesta aplicació del Servei, l’ús del qual estarà subjecte als termes i condicions del present Acord. QUEDA PROHIBIT UTILITZAR, COPIAR, TRANSFERIR I MODIFICAR EL SERVEI O QUALSEVOL PART DEL MATEIX, EXCEPTE EN ELS CASOS EN QUE EL PRESENT ACORD HO PERMETI DE FORMA EXPRESSA.

Elements de marca

Segons aquest Acord, per “Elements de marca” s’entenen els noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini i altres elements de marca distintius de cada part, respectivament, protegits en cada moment per aquesta part. Proacciona pot mostrar només aquells Elements de marca del Client que aquest darrer hagi autoritzat i únicament dins de les àrees designades de les Pàgines del servei (el Client proporcionarà aquesta autorització pujant els seus Elements de marca als Serveis).

El Client pot especificar la naturalesa d’aquest ús des de la zona d’administració del servei. Proacciona també pot mostrar Elements de marca de Proacciona a les Pàgines del servei per indicar que els Serveis els ha proporcionat Proacciona. Cap de les parts pot mostrar o utilitzar els elements de marca de l’altra més enllà del que permet aquest Acord sense el consentiment previ per escrit de l’altra part. Excepte en la mesura que s’indiqui expressament al present Acord, cap de les parts concedirà ni l’altra adquirirà cap dret, títol ni interès inclòs, sense limitació, qualsevol llicència implícita de qualsevol Element de marca de la primera part.

Tots els drets que no es concedeixin expressament en aquest document es consideren retinguts. Tot ús dels Elements de marca del Client per part de Proacciona, inclosa tota bona voluntat implicada en el procés, tindrà efecte en benefici del Client; i tot ús dels Elements de marca de Proacciona per part del Client, inclosa tota bona voluntat implicada en el procés, tindrà efecte en benefici de Proacciona. El Client no reptarà ni ajudarà a altres a desafiar els Elements de marca de Proacciona o el seu registre, així com tampoc intentarà registrar Elements de marca de Proacciona o noms de domini molt semblants als de Proacciona i que puguin induir equívocs.

Limitació d’elements de marca

Tot ús dels elements de marca d’una part redundarà en benefici de la part que tingui els drets de propietat intel·lectual sobre aquests elements de marca. Una part pot revocar el dret de l’altra part a usar els seus Elements de marca conforme a aquest Acord mitjançant avís per escrit a l’altra banda i amb un temps raonable per aturar l’ús.

Publicitat

El Client accepta no emetre cap tipus d’anunci públic en relació amb l’existència o el contingut del present Acord sense l’autorització prèvia escrita per part de Proacciona. Proacciona podrà (i) incloure els Elements de marca del Client en presentacions, materials de màrqueting i llistes de clients, que inclouen, sense limitació, llistes de clients publicades als llocs web de Proacciona i captures de pantalla de la implementació del Servei per part del Client i (ii) emetre un anunci públic en relació amb l’existència o el contingut d’aquest Acord. A petició del Client, Proacciona proporcionarà a aquest una mostra del dit ús o anunci.

Declaracions, garanties i renúncia de responsabilitats

Declaracions i garanties

Cada part manifesta que disposa dels poders i de l’autoritat necessaris per subscriure aquest Acord. Cada part garanteix que complirà totes les lleis i normatives aplicables a la prestació o l’ús dels serveis, segons correspongui (incloses les lleis de notificació d’incompliment de la seguretat aplicables). Proacciona garanteix que proporcionarà els serveis d’acord amb l’acord de nivell de servei aplicable. El Client garanteix que complirà totes les lleis, regulacions i ordenances aplicables o relacionades amb l’ús que faci del Servei.

Garanties limitades

EN LA MESURA EN QUE LA LLEI HO PERMETI, A MENYS QUE QUEDI EXPRESSAT D’UN ALTRE MODE EN AQUEST DOCUMENT, CAP DE LES PARTS OFEREIX CAP ALTRA GARANTIA DE CAP TIPUS, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, OBLIGATÒRIA NI D’ALTRES CLASSES INCLOSES, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. PROACCIONA NO ES FA RESPONSABLE DEL CONTINGUT NI DE LA INFORMACIÓ A LA QUAL ES PUGUI ACCEDIR A TRAVÉS DELS SERVEIS.

EL CLIENT RECONEIX I ACCEPTA QUE CADASCUN DELS SERVEIS POT PRESENTAR ERRORS, DEFECTES I ALTRES PROBLEMES QUE PODRIEN PROVOCAR UNA FALLADA DEL SISTEMA. EN CONSEQÜÈNCIA, EL SERVEI, INCLÒS TOT EL CONTINGUT, SOFTWARE (INCLOSA QUALSEVOL ACTUALITZACIÓ O MODIFICACIÓ DEL MATEIX), FUNCIONS, MATERIALS I INFORMACIÓ LLOCS A DISPOSICIÓ O ALS QUE S’ACCEDEIXI A TRAVÉS DEL SERVEI, AIXÍ COM POT TOTA “TAL QUAL”, PEL QUE TOT ÚS QUE ES FACI D’AQUEST SERÀ RESPONSABILITAT ÚNICA DEL CLIENT. PROACCIONA I ELS SEUS PROVEÏDORS DE LLICÈNCIES NO OFEREIXEN GARANTIA DE CAP TIPUS, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, OBLIGATÒRIA NI D’ALTRA CLASSE INCLOSES, SENSE LIMITACIÓ, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR I NO D’INFRACCIÓ. PROACCIONA NO ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT DERIVAT DE L’ÚS CORRECTE DEL SERVEI. PROACCIONA I ELS SEUS PROVEÏDORS DE LLICÈNCIES NO EMETEN DECLARACIONS RELACIONADES AMB CAP CONTINGUT NI INFORMACIÓ ACCESSIBLE A TRAVÉS DEL SERVEI. PROACCIONA NO EMET CAP DECLARACIÓ QUE PROACCIONA, O CAP TERCER, PUBLICARÀ ACTUALITZACIONS O MILLORES DEL SERVEI. PROACCIONA NO GARANTEIX QUE LES FUNCIONS INCLOSES EN EL SERVEI NO ES VEURAN INTERROMPUDES NI QUE MANCIN D’ERRORS. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ DE GARANTIES IMPLÍCITES. PER AIXÒ, ÉS POSSIBLE QUE L’EXCLUSIÓ ANTERIOR NO SIGUI APLICABLE AL CLIENT. EN TAL CAS, I EN LA MESURA DEL POSSIBLE, TOTA GARANTIA IMPLÍCITA TINDRÀ UNA DURADA LIMITADA DE NORANTA (90) DIES A PARTIR DE LA DATA D’ENTRADA EN VIGOR.

Període de vigència

Període de vigència de l’Acord

Aquest Acord tindrà validesa durant tot el període de vigència.

Període de vigència del Servei

Proacciona proporcionarà el Servei al Client durant el període de vigència.

Renovació, cancel·lació o canvi de pla

Al final del període de vigència el Servei es renovarà de forma automàtica per un període de durada igual al període de vigència anterior. Així mateix, el Client podrà cancel·lar o canviar les capacitats contractades del servei en qualsevol moment utilitzant l’opció de Cancel·lació de compte o Canvi de pla a la zona d’Administració de compte accessible des del mateix servei.

Els canvis de pla o servei (capacitats del servei contractades) sol·licitats pel Client des de la zona d’Administració o via correu electrònic del servei tindran efecte immediat i s’aplicaran el mateix dia que el Client sol·liciti el canvi de pla.

Ambdues parts acorden que poden, de manera unilateral, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, decidir no continuar amb la renovació automàtica dels serveis una vegada finalitzat el període de vigència actual del servei contractat.

Un cop es faci efectiva la Cancel·lació del compte del Client associat al Servei de tfc.proacciona.es, Proacciona eliminarà totes les dades que el Client tingui introduïdes al Servei després d’un període de temps comercialment raonable.

Revisó de preus

Proacciona pot revisar els seus preus per al següent Període de vigència dels Serveis mitjançant notificació per escrit al Client (notificació que es pot fer també per correu electrònic) almenys 15 dies abans de l’inici del Període de vigència dels Serveis pel qual s’apliqui la revisió de preus.

Devolucions i prorrateig

A excepció del que estableix expressament aquest document, en cap cas es prorratejaran períodes de vigència i no es realitzaran devolucions dels imports ja pagats pel Client.

Servei d’assistència tècnica

El Client, els Administradors i Usuaris finals podran posar-se en contacte amb el servei d’assistència tècnica del Servei proporcionat per Proacciona, pels mitjans següents: (i) utilitzant la zona d’ajuda i suggeriments accessible per a tots els administradors i usuaris finals des de les pròpies pàgines del servei, (ii) enviant missatges directes per correu electrònic a l’adreça: comercial@proacciona.es.

Proacciona atendrà i respondrà a les incidències o consultes enviant missatges de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que el Client o Usuari final tingui assignat al Compte d’usuari.

Desistiment i rescissió

Desistiment El Client consumidor té el dret de desistir del Servei contracte dins dels 7 dies de rebre la confirmació de contractació per email. Podeu exercir aquest dret o bé mitjançant email a l’adreça icomercial@proacciona.es o utilitzant la zona d’“Ajuda i suggeriments” situada a la part superior de les pàgines del servei o bé sol·licitant la cancel·lació del servei directament des de la zona d’Administració situada a la part superior de les pàgines del servei. Proacciona retornarà qualsevol pagament a compte/abonament realitzat pel Client, llevat que aquest hagi ja utilitzat el servei, i en este cas el Client abonarà a Proacciona el corresponent preu.

Rescissió per incompliment Cadascuna de les parts pot suspendre el compliment o rescindir aquest Acord si (i) l’altra part incompleix de forma substancial l’Acord i no l’esmena abans de trenta dies després de la recepció de la notificació per escrit, (ii) l’altra part cessa les operacions empresarials o es veu sotmesa a procediments d’insolvència i aquests procediments no es desestimen abans de noranta dies o (iii) l’altra part incompleix aquest Acord de manera substancial més de dues vegades, sens perjudici de l’esmena d’aquests incompliments.

Efectes de la rescissió En cas de rescissió del present Acord, (i) els drets atorgats per una banda a l’altra cessaran amb efecte immediat (llevat que es disposi altrament en aquest Apartat), (ii) Proacciona proporcionarà al Client accés a les Dades de client, així com la capacitat d’exportar-les, durant un període de temps comercialment raonable i als preus de Proacciona vigents en aquell moment per al Servei aplicables, (iii) després d’un període de temps comercialment raonable, Proacciona eliminarà les dades de client, (iv) cadascuna de les parts aplicarà immediatament tots els esforços comercialment raonables per tornar o destruir qualsevol altra informació confidencial de l’altra part, si així es sol·licita.

Indemnització

Per part del Client

El Client indemnitzarà, defensarà i eximirà Proacciona de totes les responsabilitats, danys i costos (incloses les costes de resolució i els honoraris raonables d’advocat) que sorgeixin de la reclamació d’un tercer (i) amb relació a les Dades de client, (ii) amb relació que els Elements de marca del Client infringeixin o s’apropiin indegudament de qualsevol patent, drets d’autor, secret comercial o marca comercial d’un tercer o (iii) amb relació a un ús dels Serveis per part del Client que infringeixi la Política d’ús acceptable.

Per part de Proacciona

Proacciona indemnitzarà, defensarà i eximirà el Client de totes les responsabilitats, danys i costos (incloses les costes de resolució i els honoraris raonables d’advocat) que sorgeixin de la reclamació d’un tercer que la tecnologia de Proacciona utilitzada per proporcionar els Serveis o qualsevol Element de marca de Proacciona infringeix o s’apropia indegudament de qualsevol patent, drets d’autor, secret comercial o marca comercial d’aquesta tercera part.

Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, en cap cas Proacciona tindrà cap obligació ni cap responsabilitat, segons s’estableix en aquest Apartat, derivades del (i) ús dels Serveis o Elements de marca de Proacciona de forma modificada o en combinació amb altres materials no facilitats per Proacciona i (ii) contingut, informació o dades proporcionades pel Proacciona, Usuaris finals o altres tercers.

Possible infracció

Reparar, substituir o modificar Si Proacciona té sospites raonables que el Servei infringeix els Drets de propietat intel·lectual d’un tercer, Proacciona (a) obtindrà el dret per al Client, a càrrec de Proacciona, perquè pugui seguir usant el Servei, (b) proporcionarà un substitut funcionalment equivalent que no els infringeixi o modificarà el Servei perquè la infracció no es torni a produir.

Suspensió o rescissió Si Proacciona considera que les opcions anteriors no són comercialment raonables, podeu suspendre o rescindir l’ús per part del Proacciona del Servei afectat. Si Proacciona rescindeix el Servei afectat, haurà de proporcionar una devolució prorratejada dels Imports no meritats ja pagats pel Client aplicables al període següent a la rescissió del Servei esmentat.

General

La part que sol·licita la indemnització informarà immediatament de la reclamació a l’altra part i cooperarà amb aquesta per defensar aquesta reclamació. La part que indemnitza té el control total i l’autoritat sobre la defensa, llevat que (a) les resolucions que requereixin que la part que sol·licita la indemnització admeti responsabilitats o pagui qualsevol quantitat de diners requeriran el consentiment previ per escrit d’aquesta part, i aquest consentiment no es retindrà ni retardarà sense motiu, i que (b) l’altra part es pugui unir a la defensa amb el seu propi advocat, al seu càrrec. LES INDEMNITZACIONS ANTERIORS SERAN, SEGONS AQUEST ACORD, L’ÚNIC RECURS LEGAL PER LA INFRACCIÓ DE L’ALTRA PART DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL D’UN TERCER.

Limitació de responsabilitats

EN CAP CAS, PROACCIONA O ELS SEUS PROVEÏDORS DE LLICÈNCIES ES RESPONSABILITZARAN DE CAP DANY DIRECTE O INDIRECTE INCLOSOS, SENSE LIMITACIONS, ELS DANYS CAUSATS PER LA INTERRUPCIÓ DE L’ÚS O PER LA PÈRDUA DE DADES O LA DESPESES DEL PROVEÏMENT DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTIUS, SIGUI QUINA SIGUI LA CAUSA, INCLOSOS, SENSE LIMITACIÓ, L’ÚS, MAL ÚS, INCAPACITAT D’ÚS O ÚS INTERROMPUT, NI SOTA CAP TEORIA DE RESPONSABILITAT, SI PROACCIONA TENIA O HAURÀ HAVER TINGUT CONEIXEMENT O HAVER ESTAT ADVERTIT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS, AL MARGE DE SI QUALSEVOL REMEI ESPECIFICAT EN EL PRESENT ACORD NO COMPLIÉS LA SEVA FINALITAT ESSENCIAL; O DE CAP RECLAMACIÓ QUE AL·LEGEU DANYS DERIVATS D’ERRORS, OMISSIONS O ALTRES IMPRECISIONS DEL SERVEI O LES PROPIETATS DESTRUCTIVES DEL MATEIX. AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT NO S’APLICARÀ A LA RESPONSABILITAT DE DEFUNCIONS, DANYS PERSONALS O ACCIONS MALINTENCIONADES SEMPRE QUE LA LLEI APLICABLE PROHIBEIXI AQUEST TIPUS DE LIMITACIÓ. AIXÍ MATEIX, ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PER DANYS DERIVATS O IMPREVISTOS. PER ACONSEGUIENT, ÉS POSSIBLE QUE AQUESTA LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ NO SIGUIN APLICABLES AL CLIENT.

Limitació de les responsabilitats indirectes CAP DE LES PARTS SERÀ RESPONSABLE DELS INGRESSOS PERDUTS NI DE CAP DANY INDIRECTE.

Limitació de l’import per responsabilitat PER LA PRESENT, CAP DE LES PARTS SERÀ RESPONSABLE DEL PAGAMENT D’UNA QUANTITAT SUPERIOR A LA QUAL EL CLIENT HAGI PAGAT A PROACCIONA SEGONS EL ESTIPULAT EN AQUEST ACORD, DURANT ELS DOTZE MESOS ANTERIORS A L’ESDEVENIMENT QUE HA DONAT LLOC A LA RESPONSABILITAT. ALGUN DELS PLANS ASSOCIATS A AQUEST SERVEI S’OFEREIXEN SENSE CÀRREC ALGUN PER A PROVAR ÚNICAMENT EL FUNCIONAMENT DEL SERVEI, PEL QUAL LES PARTS ACCEPTEN QUE LES LIMITACIONS ANTERIORS REPRESENTEN UN RISC RAONABLE EN VIRTUT DEL PRESENT ACORD.

Excepcions a les limitacions Les limitacions de responsabilitat anteriors s’executaran en la mesura permesa per la llei aplicable, però no s’aplicaran en cas d’infracció de les obligacions de confidencialitat, en cas d’infracció per una de les parts dels drets de propietat intel·lectual de l’altra part o de les obligacions d’indemnització.

Altres disposicions

Proacciona es reserva el dret de canviar o modificar qualsevol dels termes i condicions inclosos en aquest Acord, així com tota política que regeixi el Servei, en qualsevol moment, mitjançant la publicació del nou acord a http://www.tfc.proacciona.es o qualsevol altra URL que Proacciona proporcioni. El Client és responsable de consultar amb regularitat les possibles actualitzacions del present Acord. Tots els canvis o modificacions que es facin en aquest Acord seran vinculants (i) quan les dues parts les acceptin per escrit, (ii) quan el Client accepti online l’actualització dels mateixos o si (iii) una vegada que Proacciona actualitzi aquests termes, el Client segueix fent un ús continuat del Servei.

Proacciona i el Client acorden comunicar-se i notificar totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu de Proacciona per a aquestes comunicacions serà comercial@proacciona.es i el del Client serà el facilitat al formulari de registre del servei a proacciona.es. El Client es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic i a modificar-lo des de la seva àrea privada si calgués per continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o error en la comunicació anterior, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per tal que es persegueixi. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta Proacciona de tota mena de responsabilitat que es pugui derivar per la falta de consulta o error al correu electrònic facilitat pel Client. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

Cessió Cap de les parts no pot assignar ni transferir cap part d’aquest Acord sense el consentiment per escrit de l’altra part, encara que només si (a) el beneficiari accepta per escrit obligar-se a les condicions d’aquest Acord i (b) la part que efectua la cessió continua sent responsable de les obligacions contretes mitjançant l’Acord abans d’aquesta cessió. Qualsevol altre intent de cessió o traspàs es considerarà nul de ple dret.

Canvi de direcció Davant d’un canvi de direcció (per exemple, per la compra o venda d’accions, fusions o una altra forma de transacció corporativa), (a) la part que experimenti el canvi de direcció proporcionarà un avís per escrit a l’altra part en un termini màxim de trenta dies després de produir-se aquest canvi i (b) l’altra part pot rescindir immediatament aquest Acord en qualsevol moment durant el període entre el canvi de direcció i trenta dies després de rebre l’avís per escrit del subapartat (a)

Força major Cap de les parts serà responsable d’un rendiment inadequat, sempre que estigui causat per una circumstància aliena al control raonable de la part com, per exemple, desastres naturals, actes de guerra o terrorisme, disturbis, conflictes laborals, actuacions del Govern i errors d’Internet.

Sense renúncia La no execució d’alguna de les disposicions del present Acord no constituirà la renúncia a aquesta.

Divisibilitat de les condicions Si alguna disposició del present Acord es considera inaplicable, les disposicions restants de l’Acord romandran plenament en vigor.

Inexistència de representació Les parts contractants són independents i aquest Acord no constitueix cap representació, associació o empresa conjunta.

Inexistència de tercers beneficiaris Aquest Acord no contempla com a beneficiari cap tercer.

Compensació equitativa En cap cas, el que estableix aquest Acord limitarà la capacitat de cap de les parts de cercar una compensació equitativa.

Llei aplicable Aquest Acord es regeix per les lleis espanyoles. LES PARTS ACORDEN QUE QUALSEVOL DISPUTA QUE SORGEIXI EN RELACIÓ AMB EL PRESENT ACORD HAURÀ DE RESOLDRE’S ÚNICA I EXCLUSIVAMENT EN LA JURISDICCIÓ DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, ESPANYA, TRET QUE LA LLEI IMPOSI UN ALTRE FUERO.

Esmenes Tota esmena s’ha de fer per escrit i indicar expressament que es tracta d’una esmena per a aquest Acord.

Vigència Els apartats que s’esmenten a continuació continuaran vigents després del venciment o la rescissió d’aquest Acord: 4, 6, 7.1, 12.2, 13, 14 i 15.

Acord complet Aquest Acord i tots els documents que s’hi esmenten constitueixen la totalitat de l’acord de les parts respecte a la matèria objecte d’aquest i substitueixen tots els acords previs o actuals sobre aquesta matèria. Les condicions que es troben en una URL i que s’esmenten en aquest Acord s’incorporen al present document mitjançant aquesta menció.

Interpretació de condicions en conflicte Si hi ha un conflicte entre els documents que conformen aquest Acord, la jerarquia d’autoritat dels documents serà: el Pressupost/Acord i les condicions que s’inclouen a les URL facilitades. Si el Client signa un acord físic amb Proacciona per rebre els Serveis, aquest acord substituirà aquest Acord online.

Duplicats Les parts poden subscriure aquest Acord en duplicats, inclòs fax, PDF o altres còpies electròniques, que juntes constituiran un instrument.

Acord de protecció de dades personals

Informació al Client de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les vostres dades personals: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel Client en el formulari de registre a proacciona.es, Proacciona compleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de legislació que la desenvolupa i informa al Client que les dades esmentades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el Client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades: Proacciona recull determinades dades personals que són introduïdes pel Client lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel Client. Proacciona informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a finalitats tècniques i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, Proacciona recull determinades dades a l’àrea de recursos humans i a la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir-hi contacte. En tot cas, les dades recollides i tractades per Proacciona són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. Igualment, Proacciona recull determinades dades bàsiques de fonts accessibles al públic amb l’objectiu de realitzar tasques comercials sobre els serveis que l’entitat presta.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Per accedir al lloc web de Proacciona (proacciona.es) no cal aportar cap dada. No obstant això, per fer sol·licituds d’informació o fer la sol·licitud d’un servei concret sí que cal que l’usuari aporti dades als formularis existents al lloc web per a les finalitats descrites anteriorment. Tots els camps són obligatoris excepte aquells que s’assenyalin específicament com a opcionals. Si no es cobreixen la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El Client que introdueixi les seves dades personals als formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a comercial@proacciona.es, o per correu postal a: Proacciona BCN SL, C/ Calàbria 55 08530 – La Garriga, acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades.

Responsable del tractament:El responsable del tractament de les dades és Proacciona amb domicili social a C/ Calàbria 55 08530 – La Garriga. Proacciona ha inscrit degudament els seus fitxers a l’Agència de Protecció de Dades, podent consultar-los a www.agpd.es. Proacciona no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen ja que Proacciona ni recull aquestes dades ni les tracta assumint-ne el Client la responsabilitat.

Cessió de dades: No hi ha cap cessió de dades a tercers aliens totalment a Proacciona, llevat que sigui per complir qualsevol ordre judicial, fiscal o administratiu.

El Client en acceptar aquestes condicions accepta que les seves dades puguin ser cedides a empreses amb idèntica composició social (mateixos accionistes) que Proacciona, aquestes dades en tot cas seran tractades per a les mateixes finalitats que per Proacciona. Proacciona informa al Client que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la mateixa finalitat per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant , relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el Client i Proacciona, el desenvolupament, el compliment i el control del qual implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat:Proacciona assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això, Proacciona no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que resulti impossible detectar-ho o impedir-ho encara adoptant-se les mesures necessàries segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una manca de diligència de l’Usuari final o Client quant a la guàrdia i custòdia de les vostres claus i dades personals. Proacciona posseeix com a garantia addicional un certificat de seguretat SSL, ofert per RAPIDSSL (www.rapidssl.com) per garantir la transmissió de dades personals sota una àrea segura.

Utilització de cookies: Proacciona utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web proacciona.es -que sempre es pot consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza Proacciona són anònimes i no es refereixen a les dades personals del Client ni es pot accedir mitjançant les dades en cap cas a les dades que el Client pugui tenir al disc dur. La identitat del Client mai no és inserida directament a la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del Client quan voleu tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el Client insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si el Client desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús dels llocs web de Proacciona.

Veracitat de les dades: El Client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir-ne a la rectificació si fos necessari. Proacciona posa a disposició del Client tots els mitjans perquè pugui modificar les seves dades. Es permet fer aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té el Client a tfc.proqacciona.es ia la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; per això el Client ha de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. El Client manifesta que quan no introduïu les vostres dades personals sinó les d’un tercer està autoritzat per aquest per a la vostra introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats: Proacciona és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes -Proacciona únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com a usuaris el web de Proacciona i, per tant, acceptat aquestes Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació o, si escau, a aquelles persones que, amb el contacte telefònic previ hagin autoritzat l’enviament d’aquests correus. Proacciona tampoc no permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb Proacciona i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.

Encarregat del tractament: Proacciona actuarà com a encarregat del tractament en relació amb les possibles dades personals de què l’usuari sigui responsable i estiguin allotjats al servei de tfc.proacciona.es i sempre que els servidors de Proacciona siguin la ubicació principal del fitxer i així es faci constar expressament. Proacciona per tant assumirà les obligacions legals que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a l’encarregat del tractament -article 12- no sent per tant en cap cas el subministrament d’aquestes dades per part del usuari responsable dels mateixos una cessió de dades als efectes que determina la llei.

D’aquesta manera, Proacciona prestarà els serveis al responsable de les dades en els termes fixats a les Condicions Generals de la Prestació de servei concret contractat per l’usuari. Proacciona per tant només tractarà aquestes dades en funció de les instruccions que el responsable li indiqui i únicament per als fins assenyalats al contracte del servei sol·licitat no comunicant aquestes dades a terceres persones i respectant sempre la seva confidencialitat. Proacciona adopta, per tant, en el tractament d’aquestes dades totes les mesures de seguretat, organitzatives i tècniques de nivell BÀSIC exigides per l’article 9 de la Llei de protecció de dades i legislació que la desenvolupa. El Client és doncs l’únic responsable de les dades que allotja o pugui obtenir a través dels serveis contractats amb Proacciona i per tant és aquest qui ha de complir la legalitat vigent notificant a l’Agència de Protecció de Dades els fitxers corresponents i, en general de complir les obligacions que aquesta legislació marca en relació amb les dades personals que allotgi. En cas de deure implementar mesures de seguretat de nivell més alt, el client haurà d’informar Proacciona, que elaborarà un pressupost específic. Sense acord exprés per part de Proacciona, queda prohibit emmagatzemar en els sistemes de Proacciona qualssevol dades de caràcter personal sensibles o molt sensibles, conforme les definicions exposades a la LOPD.

Acord de nivell de servei de Proacciona

Àmbit d’aplicació: aquest acord s’aplicarà als Clients que hagin contractat el servei TFC.proacciona.es o qualsevol servei de consultoria proporcionat per Proacciona sota un pla de pagament durant el període de vigència de l’Acord de Proacciona (l’Acord) . Aquest acord garanteix al client el reemborsament de part de les seves factures en les ocasions en què Proacciona incompleixi allò que s’ha assenyalat segons els termes que s’indiquen.

Prestació de servei: 24 hores al dia, 365 dies a l’any durant la vigència del contracte si el servei es presta a través de tfc.proaccioa.es i en horari d’oficina 8h/dia (laborables) si el servei és de consultoria off-line.

Contacte: Proacciona proporciona al vostre client un contacte permanent amb el suport tècnic i comercial de Proacciona a través d’e-mail comercial@proacciona.es. En cas que el client identifiqui una incidència, podrà contactar amb el suport Proacciona durant hores i dies laborals (dilluns-divendres de 9am a 6pm).

Excepcions:els clients no tindran cap contraprestació per la possible inoperància del servei quan:

 • Estigui causada directament per l’activitat del client.
 • Realització de tasques de manteniment per a això s’avisarà al client amb antelació i manteniment d’emergència utilitzant (i) el sistema de notificacions visible després d’identificar-se al mateix Servei, com a canal de comunicació principal, (ii) email, (iii) publicacions al blog de Proacciona (si es considerés necessari).
 • Totes aquelles que figuren a les condicions generals de la prestació del servei de Proacciona.