BLOG
TOTAL FOOD CONTROL

com recopilar dades per a auditoria
Informació alimentària a l’etiquetatge d’aliments

Un correcte etiquetatge dels envasos amb tota la informació alimentària d’un producte és de compliment obligat a la Comunitat Europea. Conèixer tots els reglaments i les excepcions que puguin afectar els teus productes quant a etiquetatge és complex. Tot seguit t’expliquem les obligacions principals així com les excepcions més destacades.

Prefereixes que un dels nostres tècnics en seguretat alimentària t’ajudi personalment? Ompliu el formulari que trobareu al final d’aquesta entrada.

Reglament 1169/2011

El 2011 dins l’àmbit de la Comunitat Europea es va desenvolupar un marc general per a l’etiquetatge dels aliments i la informació alimentària destinat a harmonitzar les legislacions d’etiquetatge de tots els països membres. L’objectiu era complir una de les màximes europees: el lliure comerç. Les diferents lleis dels països impedien una circulació òptima dels productes dins del mateix mercat europeu, ja que cada país es regia per unes lleis pròpies. D’aquesta manera, el Reglament 1169/2011 va establir les bases per a un etiquetatge comú dins la Comunitat Europea.

La formulació d’aquest Reglament en matèria d’etiquetatge està orientada a la protecció del consumidor, permetent un coneixement més gran sobre allò que menja. D’aquesta manera, deriven obligacions que els operaris d’empresa alimentària (entesa com qualsevol empresa del sector de l’alimentació) han de complir.

Una de les primeres màximes del Reglament és que cap de la informació incorporada ha de ser fraudulenta o portar a la confusió i/o engany del consumidor. Qualsevol consumidor, a més, té dret a assenyalar i comunicar errors malintencionats a l’autoritat competent en aquesta matèria (els governs autonòmics i, a nivell nacional, l’AECOSAN).

Informació alimentària obligatòria

La informació que obliga a incloure aquest Reglament és la següent:

 • La informació sobre la raó social, és a dir, el nom i l’adreça de l’empresa comercialitzadora;
 • La denominació de l’aliment;
 • Els ingredients que componen l’aliment, assenyalant els ingredients al·lèrgens de manera distintiva;
 • La quantitat de producte;
 • Els valors nutricionals;
 • La vida útil, expressada com a caducitat o consum preferent;
 • Condicions de conservació de l’aliment;
 • El mode d’ocupació quan aquest no sigui obvi;
 • En begudes, el grau alcohòlic quan aquest sigui superior a 1,2%;
 • País d’origen.

Especificacions

Aquests són de manera genèrica els aspectes a incloure a l’etiquetatge. No obstant això, el Reglament desenvolupa cadascun dels punts anteriors trobant excepcions a la seva inclusió, així com altres especificacions.

 • Per exemple, la menció dels ingredients ha de ser sempre en ordre decreixent, és a dir, començar amb el que tingui més pes en la formulació fins a acabar amb el minoritari.
 • En el cas d’ingredients compostos per altres, aquests es poden incloure després de l’ingredient entre parèntesis seguint el mateix criteri anterior o bé esmentar-se com a ingredients a la llista completa també amb el mateix criteri.
 • Aquells aliments en què la seva denominació faci referència a un ingredient o en el seu envàs s’inclogui la imatge d’un d’aquests, s’hi ha d’incloure després de l’ingredient el percentatge que suposa de la formulació.
 • El país d’origen també s’inclourà quan la seva omissió indueixi a error, per exemple quan la procedència d’un ingredient sigui diferent de la del principal.

En el cas dels altres requeriments, es poden desenvolupar molts més criteris i excepcions, per la qual cosa és indispensable informar-se bé sobre el Reglament. No obstant això, cal destacar que el 1169/2011 s’aplica sense perjudici de la resta de disposicions relatives a l’etiquetatge. És a dir, els requeriments es poden veure ampliats segons quin tipus d’aliments d’acord amb les legislacions específiques per a aquests.

Per exemple, segons el que ha desenvolupat el 853/2004, tot producte animal ha d’incloure la marca oval, que no és més que el Registre sanitari de l’empresa precedit de la nomenclatura del país (ES per a Espanya) i les sigles CE (Comunitat Europea).

CURSOS

L’etiquetatge dels aliments comporta un gran coneixement legislatiu, no pas d’un únic Reglament, sinó de diversos. Per això sol ser difícil de gestionar per a l’operari alimentari sense coneixements tècnics sobre aquest camp.

A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària a Barcelona, ​​portem més de 15 anys al sector. Oferim un ampli ventall de serveis en l’àmbit de la seguretat alimentària entre ells cursos orientats a un etiquetatge correcte de productes alimentaris.

Estem totalment compromesos amb la qualitat i la innocuïtat alimentària i plantegem solucions per a les pimes que es basen en visites periòdiques a les instal·lacions de l’empresa, així com seguiment en línia i suport en el dia a dia. Ens caracteritzem per oferir un assessorament continu i de qualitat, posant-nos a la pell del fabricant des del primer moment. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us respondrem el més ràpid possible.

Comparte nuestro contenido